<? the_title(); ?> - KVVY

Yleiset toimitusehdot (10.10.2019)

KVVY Tutkimus Oy:n yleiset toimitusehdot 10.10.2019 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja noudatetaan osana toimeksiantajan (tilaajan) ja KVVY Tutkimus Oy:n välistä kirjallista sopimusta, jolla osapuolet sopivat KVVY Tutkimus Oy:n tekemästä työstä tai tuottamasta palvelusta, jos varsinaisessa toimeksiantosopimuksessa, tilausvahvistuksessa ja tarjouksessa ei ole muuta sovittu.

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle tai muuttaa ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta.

2. Toimeksiannon suorittaminen

KVVY Tutkimus Oy suorittaa toimeksiannon huolella ja hyvällä ammattitaidolla sovitussa aikataulussa. KVVY Tutkimus Oy voi harkintansa mukaan käyttää alihankkijoita toimeksiannon eri vaiheissa.

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että toimeksiannon suorittamiseksi KVVY Tutkimus Oy:llä on käytettävissään oikeat ja riittävät tiedot. Tilaajan vastuulla on varmistaa, että toimeksiannon suorittaminen ei aiheuta missään vaiheessa riskejä tai vaaraa KVVY Tutkimus Oy:n henkilöille, tiloille, laitteille tai kolmansille osapuolille.

Molemmat sopimusosapuolet vastaavat siitä, että kaikki havaitut puutteellisuudet ja virheet toimeksiannon tiedoissa ja tuloksissa ilmoitetaan viipymättä toiselle osapuolelle ja pyritään välittömiin toimenpiteisiin, jotta puutteiden ja virheellisyyksien vaikutus toimeksiannon tuloksiin, aikatauluun ja kustannuksiin saadaan minimoitua.

3. Veloitus ja maksuehdot

KVVY Tutkimus Oy noudattaa toimeksiannon veloituksessa kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Toimeksiantaja maksaa toimeksiantosopimuksessa sovitun hinnan sekä sovittujen kulujen ja kustannusten korvaukset. Mahdolliset lisä- ja muutostyöt sovitaan ja laskutetaan erikseen. Laskutus tapahtuu kuukausittain, jollei toimeksiantosopimuksessa ole muuta sovittu. Maksu on suoritettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti. Mahdolliset perintäkulut lisätään laskuun. Laskun huomautusaika on merkitty laskuun.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus poiketa edellä mainituista ehdoista perustuen toimeksiantajan tilaus- ja maksuhistoriaan, jolloin tilaushinnan maksu voidaan vaatia etukäteen ehtona toimeksiannon hyväksymiselle.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tarkistaa veloitusperusteitaan toimintansa kustannustason nousua vastaavasti. Yleissitovien tai alakohtaisten työmarkkinaratkaisujen, sekä lainsäädännöstä ja viranomaisten toimenpiteistä ja vastaavista aiheutuvien kustannusten vaikutus huomioidaan veloitushinnoissa siitä päivästä alkaen, kun ne astuvat voimaan.

4. Luottamuksellisuus

Toimeksiantoon liittyvät tiedot ja tulokset ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä, jollei niistä ole muuta sovittu.  Viranomais- tai velvoitetarkkailututkimuksissa tulokset toimitetaan tilauksessa tai viranomaisen hyväksymässä tarkkailusuunnitelmassa vaadittuihin viranomaisrekistereihin, joissa viranomainen vastaa rekistereihin toimitettujen tietojen käyttämisestä. Toimitettavien tietojen osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

5. Tutkimustulosten omistus- ja käyttöoikeus

Omistusoikeus toimeksiannon tuloksiin siirtyy toimeksiantajalle, kun toimeksianto on kokonaan maksettu, jollei asiasta ole toisin sovittu. Senkin jälkeen, kun toimeksiantaja on maksanut toimeksiannon, KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus säilyttää toimeksiannosta saatuja tuloksia sekä käyttää ja julkaista toimeksiannosta saatuja tuloksia ilman tunnistus- ja alkuperätietoja, ellei toisin ole sovittu. Osittainen tutkimusselosteen tai raportin julkaiseminen on kielletty ilman KVVY Tutkimus Oy:n kirjallista lupaa. Toimeksiannon tuloksia julkaistessa KVVY Tutkimus Oy:n nimi on mainittava asianmukaisella tavalla.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus hävittää tai tuhota laboratorionäytteet välittömästi analysoinnin jälkeen, ellei toimeksiantajan kanssa ole muuta sovittu. Tutkitut näytteet palautetaan toimeksiantajalle, mikäli palautuksesta on sovittu toimeksiannossa.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus käyttää hyväkseen toimeksiannon yhteydessä saavutettua ammattitaitoa ja kokemusta myös muussa kuin toimeksiannon tarkoittamassa toiminnassa.

6. Vastuun rajoitukset

KVVY Tutkimus Oy vastaa toimeksiannon suorittamisesta sopimuksen mukaisesti sovitussa aikataulussa. Mikäli aikataulua ei ole erikseen sovittu, toimeksianto suoritetaan ilman aiheetonta viivästystä.

KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus suoritusajan pidentämiseen, kun suorituksen viivästyminen johtuu KVVY Tutkimus Oy:stä riippumattomista tekijöistä tai toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevista syistä. Mikäli KVVY Tutkimus Oy:n suoritus muuttuu, viivästyy tai työ keskeytyy toimeksiantajan tai tämän vastuulla olevasta syistä, KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus saada korvaus näin aiheutuneista kustannuksista tai vahingoista.

KVVY Tutkimus Oy:n vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa toimeksiannosta KVVY Tutkimus Oy:lle maksettavan palkkion määrään. KVVY Tutkimus Oy ei vastaa toimeksiantajalle mahdollisesti koituvista epäsuorista vahingoista.

Molemmat osapuolet vastaavat omien virheidensä osapuolelle aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista sekä toiselle osapuolelle aiheutuneista välittömistä kustannuksista. Muuten korvausvelvoitteista säädetään voimassa olevassa lainsäädännössä.

7. Ylivoimainen este

KVVY Tutkimus Oy ei ole vastuussa ennalta arvaamattomien tai kohtuullisen hallinnan ulkopuolelta olevien olosuhteiden tai tapahtumien aiheuttamista viivästyksistä, vahingoista, menetyksistä tai muista ongelmista.

8. Erimielisyydet

KVVY Tutkimus Oy:n ja toimeksiantajan välisissä toimeksiannoissa tai sopimuksissa sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Jos sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, annetaan asia Pirkanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

9. Sopimusehtojen sitovuus ja hyväksyttävyys

Nämä sopimusehdot liittyvät olennaisina sopimusehtoina toimeksiantotutkimuksiin ja mahdollisiin erillisiin tilaajakohtaisiin sopimuksiin. KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tehdä näihin ehtoihin yksipuolisesti muutoksia, ellei tilaajakohtaisessa sopimuksessa ole toisin sovittu. Voimassa olevat KVVY Tutkimus Oy:n yleiset toimitusehdot ovat luettavissa KVVY Tutkimus Oy:n verkkosivuilla.

Soita meille Soita meille