<? the_title(); ?> - KVVY

På svenska

KVVY Tutkimus Oy:s allmänna leveransvillkor fr.o.m. 1.10.2019

1. Tillämpningsområde

 

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas som en del av ett skriftligt avtal mellan uppdragsgivaren (beställaren) och KVVY Tutkimus Oy. I avtalet kommer parterna överens om det arbete KVVY Tutkimus Oy ska utföra eller den tjänst som KVVY Tutkimus Oy ska producera, om inget annat har avtalats i det egentliga uppdragsavtalet, orderbekräftelsen eller offerten.

Avtalet kan inte överföras till en tredje part, inte heller ändras utan den andra partens skriftliga medgivande.

 

2. Utförande av uppdraget

 

KVVY Tutkimus Oy utför uppdraget omsorgsfullt och med hjälp av yrkeskunnig personal inom avtalad tid. KVVY Tutkimus Oy kan enligt eget övervägande använda sig av underleverantörer i något skede av uppdraget.

Beställaren ansvarar för att säkerställa att KVVY Tutkimus Oy har korrekt och tillräcklig information till sitt förfogande för att kunna utföra uppdraget. Beställaren ansvarar för att säkerställa att utförandet av uppdraget inte i något skede orsakar risker eller fara för KVVY Tutkimus Oy:s personal, lokaler, utrustning eller tredje parter.

Båda avtalsparter ansvarar för att alla fel och brister som konstateras i uppdragets uppgifter och resultat utan dröjsmål meddelas till den andra parten, och man strävar efter att omedelbart vidta åtgärder för att uppdragets resultat, tidtabell och kostnader ska påverkas så litet som möjligt av bristerna och felaktigheterna.

 

3. Debitering och betalningsvillkor

 

Vid debitering av uppdrag följer KVVY Tutkimus Oy gällande prislistor. Till priserna läggs gällande momssats.

Uppdragsgivaren betalar det pris som avtalats i uppdragsavtalet samt ersättningar för de utgifter och kostnader som avtalats om. Eventuella tilläggs- och ändringsarbeten kommer man överens om och fakturerar separat. Fakturering sker månatligen, om inte annat har avtalats i uppdragsavtalet. Betalning av fakturan ska ske senast 14 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta bestäms enligt gällande räntelag. Eventuella indrivningskostnader tillkommer på fakturan. Tiden för anmärkningar nämns på fakturan.

KVVY Tutkimus Oy har rätt att avvika från de ovan nämnda villkoren baserat på uppdragsgivarens beställnings- och betalningshistoria, och kan kräva att priset på beställningen ska betalas i förväg som ett villkor för att uppdraget ska godkännas.

KVVY Tutkimus Oy har rätt att justera sina debiteringsgrunder för att motsvara en stigande kostnadsnivå för verksamheten. Inverkan av kostnader orsakade av allmänt bindande eller branschvisa arbetsmarknadslösningar, samt av lagstiftning och myndigheters åtgärder och motsvarande, beaktas i de debiterade priserna från och med det datum, när de träder i kraft.

4. Konfidentialitet

 

Uppgifter och resultat gällande ett uppdrag är konfidentiella och sekretessbelagda, såvida inte annat överenskommits. Vid undersökningar som är avsedda för myndigheterna eller vid obligatoriska kontroller, meddelas resultaten till de myndighetsregister som krävs i beställningen eller i den kontrollplan som myndigheten godkänt. Myndigheten ansvarar för användningen av de uppgifter som levereras till registren. Vad gäller den information som levereras, efterföljs gällande lagstiftning.

 

5. Ägande- och användningsrätt till undersökningsresultaten

 

Äganderätten till uppdragets resultat övergår till uppdragsgivaren när uppdraget har betalts i sin helhet, om inte annat avtalats. Även efter att uppdragsgivaren betalt uppdraget, har KVVY Tutkimus Oy rätt att uppbevara resultaten från uppdraget samt att använda och publicera dem anonymiserade, om inte annat avtalats. Det är förbjudet att publicera ens delar av ett undersökningsreferat eller en rapport utan skriftligt tillstånd från KVVY Tutkimus Oy. När uppdragets resultat publiceras, ska KVVY Tutkimus Oy:s namn nämnas på behörigt sätt.

KVVY Tutkimus Oy har rätt att förstöra eller göra sig av med laboratorieproverna genast efter analysen, om inte annat överenskommits med uppdragsgivaren. De undersökta proverna returneras till uppdragsgivaren, ifall man kommit överens om detta inom ramen för uppdraget.

KVVY Tutkimus Oy har rätt att utnyttja sådan fackkunskap och erfarenhet som man fått i samband med uppdraget även i annan verksamhet än den som avses i uppdragsavtalet.

 

6. Ansvarsbegränsningar

 

KVVY Tutkimus Oy ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med avtalet och inom överenskommen tid. Ifall man inte avtalat om någon tidtabell, utförs uppdraget utan omotiverat dröjsmål.

KVVY Tutkimus Oy har rätt att förlänga leveranstiden, om detta beror på faktorer som KVVY Tutkimus Oy inte kan påverka eller på orsaker som beror på uppdragsgivaren eller omständigheter som denne är ansvarig för. Ifall KVVY Tutkimus Oy:s uppdrag förändras, försenas eller arbetet avbryts av orsaker som beror på uppdragsgivaren eller på något denne ansvarar för, har KVVY Tutkimus Oy rätt att få ersättning för de kostnader eller skador som detta förorsakat.

KVVY Tutkimus Oy:s ansvar begränsas i alla händelser till ett belopp som motsvarar det debiteringspris som ska betalas till KVVY Tutkimus Oy för uppdraget. KVVY Tutkimus Oy ansvarar inte för eventuella indirekta skador som åsamkas uppdragsgivaren.

Båda parterna ansvarar för tilläggskostnader som förorsakats en part på grund av egna fel samt för direkta kostnader som orsakats den andra parten. I övrigt stadgas om skadeståndsskyldigheten i gällande lagstiftning.

 

7. Force majeure

 

KVVY Tutkimus Oy ansvarar inte för förseningar, skador, förluster eller andra problem föranledda av oförutsedda förhållanden eller händelser utom rimlig kontroll.

 

8. Meningsskiljaktigheter

 

På uppdrag eller avtal mellan KVVY Tutkimus Oy och en uppdragsgivare tillämpas Finlands lag. Eventuella meningsskiljaktigheter strävar man efter att lösa i första hand genom förhandling mellan parterna.

Om avtalsparterna inte kan nå enighet, hänskjuts ärendet till Birkalands tingsrätt för avgörande.

 

9. Avtalsvillkorens bindande karaktär och godtagbarhet

 

Dessa avtalsvillkor ingår som väsentliga avtalsvillkor i uppdragsundersökningarna och eventuella separata beställarspecifika avtal. KVVY Tutkimus Oy har rätt att ensidigt göra ändringar i dessa villkor, om inte annat överenskommits i det beställarspecifika avtalet. KVVY Tutkimus Oy:s gällande allmänna leveransvillkor finns att läsa på KVVY Tutkimus Oy:s webbplats.

 

Soita meille Soita meille