<? the_title(); ?> - KVVY

Biologiset tutkimukset

KVVY:n palveluihin kuuluvat laaja-alaisesti erilaiset biologiset tutkimukset. Palvelujemme pääpaino on vesistöjen biologisissa seurannoissa ja selvityksissä: pohjaeläimet, kasvi- ja eläinplankton, vesikasvit sekä esimerkiksi erilaiset luontokartoitukset myös kuivalla maalla. Teemme myös mm. Natura-arviointeja. Tutkimuskokonaisuus käsittää kaikki työvaiheet tutkimussuunnitelman laatimisesta tulosten raportointiin.

Biologiset tutkimukset ovat tärkeässä roolissa vedenlaadun ja vesistöjen tilan seurannassa fysikaalis-kemiallisten tutkimusten rinnalla. Pintavesien eliöyhteisöjen seurannalla voidaan havainnoida vesistön tilassa tapahtuvia muutoksia. Pintavesien osalta luokitus on nykyään ekologinen perustuen pääasiassa biologiseen tutkimustietoon.

KVVY tekee standardien mukaisesti tutkimukset eri elinympäristöissä (järvi-, virtavesi- ja merialueet):

  • Pohjaeläintutkimukset (ml. surviaissääskien epämuodostumatutkimukset)
  • Eläinplanktontutkimukset
  • Kasviplanktontutkimukset
  • Perifyton- ja piilevätutkimukset
  • Kasvillisuusselvitykset (vesikasvit,-sammalet ja muu kasvillisuus)
  • Luontoselvitykset (esim. EU:n direktiivilajit)

Pohjaeläinten sekä kasvi- ja eläinplanktonin osalta selvitämme yhteisön lajikoostumusta, yksittäisten lajien (taksonien) runsautta ja runsauden vaihtelua sekä yksilömäärinä että biomassana. Näytteenoton ja näytteiden esikäsittelyn suorittavat sertifioidut näytteenottajat.Vesikasvillisuuskartoitukset teemme päävyöhykelinjamenetelmällä tai ilmakuvia apuna käyttäen. Lisäksi teemme erilaisia luontoselvityksiä esimerkiksi EU:n direktiivilajeihin liittyen.

Ota yhteyttä:

Anna Väisänen

Biologisten tutkimusten yksikön päällikkö
Biologi
Puh. 03 246 1253

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille