<? the_title(); ?> - KVVY

Järvet ja joet

Vesistöjen tilan luokittelussa on siirrytty vedenlaadun luokittelemisesta ekologisen tilan luokitteluun, jossa luokitukseen vaikuttavat useat biologiset muuttujat, kuten kalasto, pohjaeläimet, kasviplankton ja vesikasvillisuus. Vedenlaatu vaikuttaa kuitenkin oleellisena osatekijänä biologisten eliöiden viihtyvyyteen ja elinolosuhteisiin. Siten sekä järvien että jokien vedenlaadun seuranta on edelleen hyvin tärkeää.

Valuma-alueella tapahtuvat muutokset tai muutokset pistemäisessä kuormituksessa näkyvät nopeimmin juuri vedenlaadun muutoksena. Isoimpien pistemäisten kuormittajien, kuten jätevedenpuhdistamoiden tai teollisuuslaitosten, velvoitetarkkailuina toteutettavien vesistötarkkailujen tarkoituksena onkin tarkkailla kuormituksen vaikutuksia järvien ja jokien vedenlaadussa. Vedenlaatua seuraamalla pystytään valvomaan järven tai joen tilan kehitystä ja reagoimaan tarvittaessa nopeasti, jos merkkejä vedenlaadun heikentymisestä havaitaan.

Vedenlaadun merkitys on myös ranta-asukkaan tai mökkiläisen kannalta hyvin tärkeä virkistyskäyttöä ajatellen. KVVY:lle on kertynyt vuosikymmenten kuluessa laaja vedenlaatuaineisto sekä velvoitetarkkailujen, että muiden tutkimusten myötä. Saadaksemme vedenlaadun tutkimustulokset kaikkien kuntalaisten käyttöön olemme kehittäneet järvien vedenlaatupalvelun, jossa luonnehdimme järvien vedenlaatua sekä arvioimme järvien soveltuvuutta virkistyskäyttöön.

Soita meille Soita meille