Ympäristöministeriöltä rahoitusta Loimijoen tilan parantamiseen

Julkaistu: 05.06.2019
Kategoriat: Loimijoki, Yhdistys

Loimijoen alueen vesienhoidon koordinointityö sai merkittäviä lisäresursseja, kun Ympäristöministeriö myönsi toukokuun lopussa rahoituksen Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku) ‑hankkeelle. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) ja yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Etelä-Suomen salaojakeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanke käynnistyy kesäkuun aikana ja jatkuu 2020 loppuun asti.

Hankkeen toimet muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta: paikallisten toimijoiden neuvonta, vesienhoitotyön toimintasuunnitelman tekeminen ja tarkennettu suunnittelu pilottialueella. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien, maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Hanke on osa laajempaa Loimijoen alueen vesienhoidon edistämiskokonaisuutta, jota KVVY koordinoi.

Asiantuntija-apua kylien toimijoille

Hanke auttaa paikallisia vesiensuojelun toimijoita oman kotijärven, puron tai joen kunnostustyössä. Paikalliset toimijat saavat tukea kunnostustarpeen tunnistamiseen ja toimivimpien vesiensuojelukeinojen suunnittelemiseen sekä rahoituksen hankintaan toimien toteuttamiseksi. Tavoitteena on luoda Loimijoen alueen toimijoiden välille aktiivinen verkosto, jossa neuvoja voi kysyä myös muilta samojen asioiden kanssa painiskelevilta yhdistyksiltä.

Käsikirjoitus vedenlaatua parantaville toimille

Hankkeessa tehdään yhdessä eri sidosryhmien ja paikallistoimijoiden kanssa vesienhoitotyötä jatkossa ohjaava käsikirjoitus, jota seuraamalla parannetaan Loimijoen veden laatua tehostetusti. Käsikirjoitusta lähdetään toteuttamaan jo hankkeen aikana ja se toimii jatkossa ohjenuorana toimien suunnittelussa. Käsikirjoituksen täysimääräinen toteutuminen vaatii laajaa sitoutumista kaikilta alueen toimijoilta niin toimien rahoitukseen kuin toteutukseenkin. Toteutuessaan työn positiiviset vaikutukset näkyvät parantuneena vedenlaatuna aina Kokemäenjoella ja Selkämerellä asti.

Kunnostustoimien suunnittelua pilottialueella

Kunnostustoimien suunnittelu viedään astetta pidemmälle Punkalaitumen Oriniemenjoen pilottialueella. Alueen maanomistajat ovat jo aktiivisesti kunnostaneet jokiuomaa. Hankkeessa kunnostussuunnittelua tehdään jokiuoman ympärillä olevilla pelto- ja metsäalueilla. Tavoitteena on yhdessä maanomistajien kanssa löytää keinoja, joilla saadaan alueen vesitase hallintaan niin, että kuormitusta ei kulkeudu vesistöön asti ja pellot ja metsät säilyvät tuottavina. Pilottialueella työ tehdään tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden Etelä-Suomen Salaojakeskuksen ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Tavoitteena on, että pilottialueella testattava toimintamalli olisi monistettavissa myös muille alueille esimerkkinä tavoitteellisesta, osallistavasta ja monitavoitteisesta yhteistyöstä.

Lisätiedot hankkeesta:

Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki puh. 03 246 1231, etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

Ympäristöasiantuntija Satu Heino puh. 03 246 1207, etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

kvvy.fi/loiku

Soita meille Soita meille