<? the_title(); ?> - KVVY

Tietosuojakäytännöt

Palautelomake

Palautelomakkeella lähetettyjä tietoja käytetään ainoastaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen palvelujen kehittämiseen. Palautteen antajan nimen tai yhteystietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Palauteviestiä säilytetään ainoastaan sen sisällön perustella tehtävien johtopäätösten tekemiseen kuluvan ajan. Palauttetta tai tietoa sen sisällöstä ei luovuta Kokemäenjoen vesistön vesien vesiensuojeluyhdistyksen ulkopuolisille tahoille.

Vesiviesti-asiakastiedotteen tilaaminen

Tilauslomakkeella ilmotetut tiedot tallennetaan kolmannen osapuolen (Websonic Oy) tietojärjestelmään. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys käyttää Websonic Oy:n tarjoamaa E-maileri palvelua sähköisen Vesiviesti tiedotteen koostamiseen ja postittamiseen. Tiedotteen saaneen yhteystiedot poistetaan rekisteristä hänen sitä toivoessa. Osoitteistoa ei käytetä Vesiviestin lähettämisen lisäksi muihin tarkoituksiin.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme evästeitä (cookie). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Evästeet, joita käytämme, eivät vahingoita tietokoneita, tiedostoja tai loukkaa sivustolla vierailijan yksityisyyden suojaa. Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa estää käyttäjän internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta.

 

Asiakas- ja jäsenrekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista (EU) 2016/679

1. Rekisterin pitäjä

KVVY Tutkimus Oy

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja

Jukka Mattila

3. Tietosuojavastaava

Laatupäällikkö

Tarja Vikman

4. Yleistä

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa vesi- ja ympäristötutkimuspalveluja omistajansa Koke­mäen­joen vesistön vesien­suojeluyhdistys Ry:n jäsenistölle ja ulkopuolisille asiakkaille. KVVY Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa toimialueellaan. Näistä toimijoista käytetään seuraavassa nimitystä KVVY.

KVVY Tutkimus Oy:n käsittelee, kerää ja ylläpitää tuottamiaan palveluita ja tuotteita käyttävien asiakkaidensa henkilötietoja. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry:llä on laki­sääteinen velvoite ylläpitää rekisteriä jäsenistään. KVVY suojaa yksityisyyttäsi ja noudattaa kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä suojellaksemme sinua yksityishenkilönä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavassa mitä tahansa tietoa, mikä yksilöi luonnollista hen­kilöä.

KVVY Tutkimus Oy ylläpitää korkeatasoista yksityisyydensuojaa. KVVY Tutkimus Oy käyttää henkilötietoja hallinnoidakseen, tarjotakseen, kehittääkseen ja ylläpitääkseen tarjoa­miaan tuotteita ja palveluita, käsitelläkseen tutkimustilauksia, ylläpitääkseen palvelujen kor­keaa laatua.

Lue tämä seloste huolellisesti, jotta tiedät, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi. Kun annat henkilötietojasi meille ja hyväksyt soveltuvat käyttöehdot, annat suostumuksesi siihen, että henkilötietojasi käsitellään kutakin palvelua koskevien ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos laki edellyttää sinulta yksityiskohtaisempaa suostumusta, pyydämme sinulta sellaisen suostumuksen.

Tämä tietosuojaseloste yhdessä KVVY Tutkimus Oy Yleisten toimitusehtojen, evästekäytännön ja muiden erillisten ehtojen kanssa, jotka koskevat KVVY:n kulloinkin suorittamaa henki­lötietojen käsittelyä, muodostavat perustan, millä tavalla käsittelemme palveluiden käytön yhteydessä sinun tai työnantajasi käyttöömme luovuttamia henkilötietojasi. Tiettyihin palveluihin liittyy siis erilliset ehdot henkilötietojen käsittelyyn liittyen, jotka hyväksyt käyt­tämällä kyseistä palvelua.

KVVY Tutkimus Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteen ja palve­lujen käyttöehtoihin. Muutoksista ehdoissa ilmoitetaan julkaisemalla uudet ehdot sivustolla KVVY.FI. Suosittelemme, että tarkistat säännöllisesti nämä ehdot.

5. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

KVVY Tutkimus Oy  kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua käyttäessäsi palveluitamme, esimerkiksi kun teet tutkimustilauksen toimi­paikkamme näytteiden­vastaanotossa, sähköpostilla, puhelimitse tai verkkokauppamme kautta. Keräämme henkilötietoja eri tavoin, kuten käyttämällä evästeitä, ilmoittautumis- tai asiakaskyselyitä, uutiskirjeitä. Esimerkiksi erilaisia ilmoit­tautumistietoja tarvitsemme pal­veluiden täsmälliseen, ajantasaiseen ja laadukkaaseen tuottamiseen. Henkilötietojasi voidaan käsitellä myös KVVY:n asiakkuudenhallinnan tarkoituksiin.

Jos lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on pyydettävä rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta suostumuksen ennen henkilötietojesi käsittelyn aloittamista.

6. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitsemme tarjoamamme palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoitetiedot.

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

KVVY Tutkimus Oy kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakkuudenhallintaan ja palveluiden markkinointiin.

Sinulla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää KVVY Tutkimus Oy:tä käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamasi suos­tumus. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystiedot löytyvät selosteen lopusta.

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

KVVY Tutkimus Oy säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lain­säädännön mu­kaisesti. KVVY Tutkimus Oy käyttää alihankkijoita esimerkiksi tieto­järjes­telmien toimintaan liittyen, minkä vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää näille alihankkijoille. Ali­hankkijamme käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan KVVY:n puolesta ja antamiemme ohjeiden ja alihankintasuhdetta koskevan sopimuksen mukaisesti.

KVVY:n keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai KVVY Tutkimus Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kysei­sen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

KVVY Tutkimus Oy suojaa tietoja asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein esi­merkiksi katoamisen, muuntumisen tai asiattoman käsittelyn varalta. Kehitämme turva­jär­jestelyjämme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä ja muuttuvaa toimin­ta­ympäris­töämme.

KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esi­merkiksi sitä, että KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot tai pseudonymisoi ne sil­loin, kun tarkoitusta henkilö­tietojen käsittelylle ei enää ole.

10. Muut sovellukset tai sivustot

Sähköiset palvelumme saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin tai sivustoihin, joita KVVY Tutkimus Oy ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan KVVY Tutkimus Oy:n palveluiden käyttöön. KVVY Tutkimus Oy ei vastaa muiden kuin toteuttamiensa sovellusten tai sivustojen sisällöstä tai niissä tapahtuvasta henkilötierojen käsittelystä.

11. Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita muutoksista meille. KVVY Tutkimus Oy ei vastaa ongel­mista, jotka johtuvat siitä, että asiakastiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen.

KVVY Tutkimus Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan tämän. Sinulla on oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle alle­kirjoi­tettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköposti­osoitteesi. Kopio henkilö­tiedoista lähetetään rekisteröimäämme osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun KVVY Tutkimus Oy on vastaanottanut pyyntösi.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn ottamalla yhteyttä selosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen, jolloin KVVY Tutkimus Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tai lain asettama velvoite ilman suostumustasi, esimerkiksi tekemiesi tilaukseen liittyvien töiden loppuun saattamiseen, laskutukseen, tai tulosten säilyttämiseen, mutta se voi aiheuttaa palveluiden huonontumista tai estää ne myöhemmin kokonaan.

12. Verkkosivuston evästeet

KVVY Tutkimus Oy käyttää evästeitä sähköisisä palveluissaan ja palveluita käyttävän sivustolla kävijän tietokoneelle saatetaan siirtää evästeitä. Lue lisää evästeistä verkkosivujen käyttö­eh­dois­tamme.

13. Henkilötietojen luovuttaminen

Jos Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry myy tai muutoin luovuttaa liike­toi­mintaansa joko kokonaan tai osittain, sinun henkilötietosi voidaan luovuttaa saman­aikaisesti.

14. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia KVVY Tutkimus Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudat­tamiseen liittyen, otathan yhteyttä.

KVVY Tutkimus Oy

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
03 2461 111
etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

Kalastustiedustelujen yhteystietorekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista (EU) 2016/679

1. Rekisterin pitäjä

KVVY Tutkimus Oy

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kalaosaston johtaja

Olli Piiroinen

3. Tietosuojavastaava

Laatupäällikkö

Tarja Vikman

4. Yleistä

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa vesi- ja ympäristötutkimuspalveluja omistajansa Koke­mäen­joen vesistön vesien­suojeluyhdistys Ry:n jäsenistölle ja ulkopuolisille asiakkaille. KVVY Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa toimialueellaan. Näistä toimijoista käytetään seuraavassa nimitystä KVVY.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavassa mitä tahansa tietoa, mikä yksilöi luonnollista hen­kilöä. KVVY Tutkimus Oy ylläpitää korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Lue tämä seloste huolellisesti, jotta tiedät, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vesistöihin rakentaminen, niiden kuormittaminen tai muuttaminen on pienimpiä toimenpiteitä lukuun ottamatta luvanvaraista vesi- tai ympäristönsuojelulainsäädännön perusteella. Näihin toimenpiteisiin luvan myöntävä viranomainen sataa määrätä lupaehtoihin kuuluvaksi kalataloudellisia velvoitetarkkailuja, joita KVVY Tutkimus Oy totuttaa asiakkaiden toimeksiannosta.

KVVY Tutkimus Oy kerää tietoja toimialueensa kalastuksesta ja ravustuksesta tarkoituksenaan seurata kala- ja rapukantojen tilaa, istutusten tuloksellisuutta sekä kalastusta ja ravustusta haittaavia tekijöitä. Rekisterin henkilötietoja käytetään kyselylomakkeiden postituksessa.

6. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

KVVY Tutkimus Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Jos lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on pyydettävä rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta suostumuksen ennen henkilötietojesi käsittelyn aloittamista.

7. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, postiosoite ja mahdollisesti kalastusluvan myyjä.

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

KVVY Tutkimus Oy säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lain­säädännön mu­kaisesti.

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

KVVY:n keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai KVVY Tutkimus Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kysei­sen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

KVVY Tutkimus Oy suojaa tietoja asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein esi­merkiksi katoamisen, muuntumisen tai asiattoman käsittelyn varalta. Kehitämme turva­jär­jestelyjämme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä ja muuttuvaa toimin­ta­ympäris­töämme.

KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esi­merkiksi sitä, että KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot tai pseudonymisoi ne sil­loin, kun tarkoitusta henkilö­tietojen käsittelylle ei enää ole.

10. Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

KVVY Tutkimus Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan tämän. Sinulla on oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle alle­kirjoi­tettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköposti­osoitteesi. Kopio henkilö­tiedoista lähetetään rekisteröimäämme osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun KVVY Tutkimus Oy on vastaanottanut pyyntösi.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn ottamalla yhteyttä meihin, jolloin KVVY Tutkimus Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tai lain asettama velvoite ilman suostumustasi.

11. Henkilötietojen luovuttaminen

Jos Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry myy tai muutoin luovuttaa liike­toi­mintaansa joko kokonaan tai osittain, sinun henkilötietosi voidaan luovuttaa saman­aikaisesti.

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia KVVY Tutkimus Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudat­tamiseen liittyen, otathan yhteyttä.

KVVY Tutkimus Oy

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
03 2461 111
etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteystietorekisterin tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista (EU) 2016/679

1.  Rekisterinpitäjä

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

2.  Rekisterin vastuuhenkilö

Toiminnanjohtaja

Jukka Mattila

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

3.  Tietosuojavastaava

Laatupäällikkö
Tarja Vikman
KVVY Tutkimus Oy

4.  Yleistä

Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavassa mitä tahansa tietoa, mikä yksilöi luonnollista hen­kilöä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry ylläpitää korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Lue tämä seloste huolellisesti, jotta tiedät, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi.

5.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kokoaa sääntöjensä mukaisesti yhteen alueen vesienhoidon toimijat ja vesienhoidosta kiinnostuneet asukkaat. Kerätyt yhteystiedot tallennetaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteystietorekisteriin. Yhteystietoja käytetään Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n ja sen hallinnoimien hankkeiden viestintä- ja tiedotustoimiin, joita ovat mm. uutiskirjeet, tapahtumakutsut ja tiedotteet.

6.  Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Jos lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on pyydettävä rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta suostumuksen ennen henkilötietojesi käsittelyn aloittamista.

Rekisterin henkilötiedot saadaan uutiskirjeen tilauksen nettilomakkeella, jonka henkilöt itse täyttävät uutiskirjeen tilatessaan ja samassa yhteydessä hyväksyvät antamiensa henkilötietojen rekisteröinnin ja käsittelyn. Lisäksi henkilötietoja kerätään erilaisten yhdistyksen tai sen hankkeiden järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä, joissa lupa henkilötietojen rekisteröintiin ja käsittelyyn annetaan henkilötietojen luovuttamisen yhteydessä.

7.  Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön nettisivustolla olevalla lomakkeella täyttämät tiedot:

– henkilön nimi

– henkilön puhelinnumero

– henkilön sähköpostiosoite

– henkilön organisaatio

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

8.  Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain, viranomaisen päätöksen tai hankerahoituksen ehtojen nojalla. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.  Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

Henkilötiedot tallennetaan KVVY Tutkimus Oy:n tietojärjestelmään.

KVVY Tutkimus Oy suojaa tietoja asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein esi­merkiksi katoamisen, muuntumisen tai asiattoman käsittelyn varalta. KVVY Tutkimus Oy kehittää turva­jär­jestelyjään vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä ja muuttuvaa toimin­ta­ympäris­töämme.

Henkilörekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset aineistot ja rekisterin tietojen käsittelyssä käytettävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esi­merkiksi sitä, että Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry poistaa henkilötiedot tai pseudonymisoi ne sil­loin, kun tarkoitusta henkilö­tietojen käsittelylle ei enää ole.

10.     Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan tämän. Sinulla on oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle alle­kirjoi­tettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköposti­osoitteesi. Kopio henkilö­tiedoista lähetetään rekisteröimäämme osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on vastaanottanut pyyntösi.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn ottamalla yhteyttä meihin, jolloin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:llä on oikeus tai lain asettama velvoite ilman suostumustasi.

11.   Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin pitäjälle.

12.   Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudat­tamiseen liittyen, otathan yhteyttä.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

KVVY Tutkimus Oy

PL 265, 33101 TAMPERE

Patamäenkatu 24, 33900 TAMPERE

03 2461 111

etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

 

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Seloste rekisterinpitäjän käsittelytoimista (EU) 2016/679

1. Rekisterin pitäjä

KVVY Tutkimus Oy

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Turvallisuuspäällikkö

Markku Patrikainen

3. Tietosuojavastaava

Laatupäällikkö

Tarja Vikman

4. Yleistä

KVVY Tutkimus Oy tarjoaa vesi- ja ympäristötutkimuspalveluja omistajansa Koke­mäen­joen vesistön vesien­suojeluyhdistys Ry:n jäsenistölle ja ulkopuolisille asiakkaille. KVVY Ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa toimialueellaan. Näistä toimijoista käytetään seuraavassa nimitystä KVVY.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavassa mitä tahansa tietoa, mikä yksilöi luonnollista hen­kilöä. KVVY Tutkimus Oy ylläpitää korkeatasoista yksityisyydensuojaa. Lue tämä seloste huolellisesti, jotta tiedät, miten ja mitä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietojasi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoitus on työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen, turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Valvontakamerat kuvaavat kiinteistön välitöntä ympäristöä ja piha-aluetta. Sisätiloissa kamerat sijaitsevat pääovilla ja tärkeimmillä kulkureiteillä.

6. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

KVVY Tutkimus Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi vain lain sallimalla tavalla. Jos lainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on pyydettävä rekisteröidyn suostumus, pyydämme sinulta suostumuksen ennen henkilötietojesi käsittelyn aloittamista.

Kameravalvonnasta tiedotetaan alueelle saapuville asianmukaisilla kylteillä. Kameravalvotulle alueelle saapumisen jälkeen sillä oleskelun jatkaminen antaa perusteen valvontakameran kuvassa näkyvän henkilön tietojen rekisteröinnille tässä selosteessa kerrotulla tavalla.

7. Rekisterin tietosisältö

Valvontakameroiden kuvatallenne.

8. Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteutumiseksi, kuitenkin enintään yhden (1) vuoden ajan. Erityisen syyn vuoksi tallenteita voidaan säilyttää pidempäänkin.

KVVY:n keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai KVVY Tutkimus Oy on muutoin velvollinen luovuttamaan kysei­sen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen suojaus ja poistaminen

KVVY Tutkimus Oy suojaa tietoja asianmukaisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein esi­merkiksi katoamisen, muuntumisen tai asiattoman käsittelyn varalta. Kehitämme turva­jär­jestelyjämme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä ja muuttuvaa toimin­ta­ympäris­töämme.

Henkilörekisteriä käsittelevät rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin tietojen käsittelyssä käytettävät laitteet sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Tämä tarkoittaa esi­merkiksi sitä, että KVVY Tutkimus Oy poistaa henkilötiedot tai pseudonymisoi ne sil­loin, kun tarkoitusta henkilö­tietojen käsittelylle ei enää ole.

10. Henkilötietojen muuttaminen, poistaminen ja tarkastaminen

KVVY Tutkimus Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan tämän. Sinulla on oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle alle­kirjoi­tettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköposti­osoitteesi. Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut ja oma kuva rekisteröidyn tunnistamista varten.

Kopio henkilö­tiedoista lähetetään rekisteröimäämme osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun KVVY Tutkimus Oy on vastaanottanut pyyntösi.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn ottamalla yhteyttä meihin, jolloin KVVY Tutkimus Oy lopettaa henkilötietojesi käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon KVVY Tutkimus Oy:llä on oikeus tai lain asettama velvoite ilman suostumustasi.

11. Henkilötietojen luovuttaminen

Jos Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry myy tai muutoin luovuttaa liike­toi­mintaansa joko kokonaan tai osittain, sinun henkilötietosi voidaan luovuttaa saman­aikaisesti.

12. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia KVVY Tutkimus Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudat­tamiseen liittyen, otathan yhteyttä.

KVVY Tutkimus Oy

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys Ry

Patamäenkatu 24, 33900 Tampere
03 2461 111
etunimi.sukunimi@kvvy.16.testivedos.com

Soita meille Soita meille