Hämeen jätevesineuvonta kohdentui erityisalueille

Julkaistu: 21.11.2016
Kategoriat: Jätevesineuvonta, Yhdistys

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemä jätevesineuvontatyö on saatu tältä vuodelta päätökseen Hämeessä. Pirkanmaan puolella neuvonta vielä jatkuu. Neuvontakäyntejä kohdennettiin Hämeessä aiempia vuosia enemmän erityisalueille ja lisäksi tarjottiin aiempaa laajemmin henkilökohtaista jätevesineuvontaa erilaisten kesätapahtuminen yhteydessä. Neuvontatoimien suuntaamisella varauduttiin vireillä olevaan lainsäädännön muutokseen ja pyrittiin tarjoamaan mahdollisimman monelle asukkaalle mahdollisuus keskustella suunnitteilla olevista muutoksista puolueettoman neuvojan kanssa. Varsinaisiin jätevesien puhdistusvaatimuksiin ei tällä tietoa ole tulossa muutoksia, mutta määräaikaan sidotusta saneerausvelvoitteesta ollaan luopumassa muilla kuin ns. herkillä alueilla eli pohjavesialueilla ja vesistöjen läheisyydessä. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikki käytössä olevat jätevesijärjestelmät kunnostetaan sitä mukaa, kun ne vanhenevat.

Kiinteistökohtaisista neuvontakäynneistä kolmasosa suuntautui pohjavesialueille, kolmasosa tiheästi rakennetuille alueille ja vajaa viidesosa käynneistä vesistöjen läheisyyteen. Kaikkiaan neuvojat kävivät yli 230 kiinteistöllä. Neuvontakäynnit olivat asukkaille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Neuvontakäynneillä havaittiin, että erityisalueiden jätevesijärjestelmät erosivat vain vähän muilla alueilla olevista järjestelmistä. Eniten toimivaksi arvioituja järjestelmiä oli ranta-alueilla. Yli puolet tarkastetuista vakituisessa asuinkäytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmistä oli kuitenkin elinkaarensa loppupäässä eli yli 25 vuotta vanhoja. Neuvontakäyntien perusteella jätevesienkäsittely perustui edelleen valtaosalla kiinteistöistä pelkkään saostussäiliökäsittelyyn, jolla ei nykyvaatimusten mukaan saavuteta riittävää puhdistustehoa. Täysin toimivaksi arvioitiin kaikista vesivessallisista järjestelmistä vain noin viidesosa.

Kiinteistökohtaisen neuvonnan lisäksi neuvojat olivat kesän aikana vastaamassa asukkaiden kysymyksiin 25 kesätapahtumassa tai esimerkiksi torilla. Neuvontapisteillä tavoitettiin noin 300 asukasta Kanta-Hämeessä, Padasjoella, Kärkölässä ja Hämeenkosken alueella. Erityisesti keskustelua herättivät jätevesilainsäädännön tulevat muutokset ja niiden vaikutukset kiinteistöillä.

Yhdistys on vuosina 2013-2016 tehnyt Hämeen kuntien alueella yhteensä lähes 3400 neuvontakäyntiä. Yleisneuvontatilaisuuksia on järjestetty yli 50 ja niihin on osallistunut yhteensä yli 1100 kiinteistönomistajaa. Yhdistys jatkaa neuvontatyötä vuonna 2017, mikäli työlle saadaan rahoitusta. Neuvontatyö on rahoitettu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämillä Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksilla. Asukkaille neuvonta on ollut maksutonta.

Tarkemmin neuvontyön tuloksiin voi tutustua loppuraportista, joka on ladattavissa hankkeen nettisivuilta www.kvvy.fi/jatevesi/jatevesijulkaisut. Nettisivuilta löytyvät myös aiempien vuosien raportit, lista jätevesiosaajista sekä paljon neuvoja ja ohjeita asukkaille.

 

Lisätiedot:

Vastaava jätevesineuvoja Lauri Sillantie puh. 050 570 9511, lauri.sillantie@kvvy.16.testivedos.com

Soita meille Soita meille